Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen

Artikel 1 Definities

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in  de LIMIS organisatie opgenomen professional.

b) Deelnemer: De persoon die deelneemt aan een door LIMIS georganiseerde training, opleiding of scholing.

c) LIMIS: Stichting LIMIS, statutair gevestigd te Leeuwarden, Henri Dunantweg 2 ingeschreven onder nummer  01169050 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen.

d) Medisch hoofd LIMIS trainingsprogramma’s: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS-organisatie opgenomen medisch professional.

e) Overeenkomst: De Algemene Voorwaarden, alsmede enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

f) Partij: Iedere Partij bij deze Overeenkomst.

g) Trainer / docent: De door LIMIS of via LIMIS gecontracteerde professional, die het inhoudelijke en praktische deel van de training, opleiding of scholing verzorgt.

h) Training, opleiding en scholing: Een door LIMIS georganiseerde activiteit met het doel kennis over te dragen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, die betrekking hebben op door LIMIS georganiseerde trainingen, opleidingen en scholingen.

b) De inschrijving voor een training, opleiding of scholing geldt als acceptatie van deze voorwaarden.

c) Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als Partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3 Aanmelding en deelneming

a) Aanmelding voor een training, opleiding of scholing kan plaatsvinden via het betreffende aanmeldingsformulier op de website www.limis.org.

b) Een Deelnemer kan zijn/haar aanmelding zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na aanmelding ongedaan maken.

c) Deelneming aan de training, opleiding of scholing is alleen mogelijk indien de deelname in een overeenkomst tussen LIMIS en de Deelnemer is vastgelegd.|


Artikel 4 Curriculum

LIMIS maakt voor alle door haar georganiseerde trainingen, opleidingen en scholingen een inhoudelijk programma samen met de bij de training, opleiding of scholing betrokken professionals.

In dat programma zijn opgenomen:

  1. Leerdoel en competenties (kennis, inzichten en vaardigheden).
  2. Criteria voor de toelating tot de training, scholing of opleiding.
  3. Wijze van kennisoverdracht (cursorisch, training in de praktijk, vaardigheden in skillslab).
  4. Programma en traject voor de training, opleiding of scholing.
  5. Plaats waar de training, scholing of opleiding wordt gegeven /  gevolgd.
  6. Kwalificatie van trainers, opleiders en docenten.
  7. Criteria voor de beoordeling van de competenties van de deelnemer (eindtermen).
  8. Wijze van beoordelen van de competenties van de deelnemer.


Artikel 5 Certificering

a) Indien geen examen als afsluiting van de training of scholing in het programma is opgenomen krijgt de Deelnemer na afloop van een training, opleiding of scholing een bewijs van deelname (certificaat) uitgereikt.

b) Indien er wel een examen wordt afgenomen krijgt de Deelnemer na beoordeling door een examencommissie wel of geen diploma.


Artikel 6 Prijzen

a) Prijzen voor trainingen, opleidingen en scholingen worden genoemd in betreffende brochures en op de website www.limis.org.

b) In geval van meerdaagse trainingen, opleidingen en scholingen worden een hotel- en dinerarrangement apart in rekening gebracht of in de prijs van de training, opleiding of scholing berekend zoals aangegeven op de website.


Artikel 7 Annulering

a) LIMIS heeft zonder opgaaf van redenen het recht bij aangetekende brief trainingen, opleidingen en scholingen te annuleren of een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer(s) recht heeft/hebben op volledige terugbetaling van reeds betaalde deelnamekosten.

b) Een Deelnemer kan de overeengekomen deelname tot 8 weken voor aanvang van de training, opleiding of scholing kostenloos annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen 8 weken voor aanvang van de training, opleiding of scholing blijven de volledige kosten verschuldigd.

c) In geval van annulering als bedoeld onder b. heeft de Deelnemer het recht een vervanger deel te laten nemen.

d) LIMIS heeft het recht een deelname aan een training, opleiding en/of scholing te weigeren als niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan.


Artikel 8 Klachtenprocedure

a) Indien een Deelnemer niet tevreden is over de training, opleiding of scholing heeft de Deelnemer het recht daarover bij de algemeen directeur van LIMIS een klacht in te dienen met gebruikmaking van het klachtenformulier op de website.

b) De ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd en binnen een maand afgehandeld. Deze termijn is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. LIMIS is echter nimmer aan deze termijn gebonden.

c) Indien LIMIS een klacht niet binnen de onder b. genoemde termijn naar tevredenheid van de klager kan wegnemen, wordt voor de behandeling van de klacht Quasir - Expertisecentrum Zorg&Welzijn ingeschakeld om de klacht te behandelen.

d) De klacht wordt door de klachtencommissie binnen 4 weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld. Bij de behandeling van de klacht hoort de klachtencommissie partijen.

e) De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht.

f) De uitspraak van de klachtencommissie is voor beide partijen bindend.

g) Consequenties die het gevolg zijn van uitspraken van de klachtencommissie worden door LIMIS binnen 6 weken na de uitspraak van de klachtencommissie ten uitvoer gebracht.

h) LIMIS registreert de klachten en de wijze van afhandeling ervan en bewaart deze gedurende minimaal 7 jaar.


Artikel 9 Auteursrecht

a) Het auteursrecht op de door LIMIS uitgegeven brochures, materiaal voor trainingen, opleidingen en scholingen berust bij LIMIS, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

b) Zonder schriftelijke toestemming van LIMIS mogen deelnemers geen gegevens uit de beschikbaar gestelde brochures en materiaal voor trainingen, opleidingen en scholingen vermenigvuldigen en/of publiceren.


Artikel 10 Vertrouwelijkheid

a) Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

b) Partijen zullen hun personeel en eventueel door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.


Artikel 11 Betaling

a) LIMIS brengt de kosten van de trainingen, opleidingen en scholingen (de prijs) in rekening door middel van een factuur.

b) Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur genoemde bankrekening en binnen de op de factuur genoemde termijn.

c) In geval van betaling na die termijn, om welke reden dan ook, brengt LIMIS de wettelijke rente in rekening. Daarnaast maakt LIMIS tevens aanspraak op de wettelijk maximaal vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, indien het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog binnen 14 dagen na aanmaning door Deelnemer aan LIMIS wordt voldaan.


Artikel 12 Trainingsmateriaal

a) Voor zover trainingsmateriaal bij de training, opleiding of scholing noodzakelijk is, is het materiaal bij de prijs inbegrepen.

b) Het materiaal wordt van te voren toegezonden of bij de start van de training, opleiding of scholing uitgereikt.

c) Artikel 9 is op dit artikel van toepassing.

Artikel  13 Aansprakelijkheid

a) LIMIS sluit iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook tijdens een training, opleiding of scholing ontstaan aan een deelnemer, uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.

b) LIMIS sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de toepassing van het geleerde uit de training of scholing door deelnemers uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 14 Wijzigingen en aanvullingen

a) Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

b) LIMIS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Deelnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Deelnemer inhouden.


Artikel 15 Slotbepaling

a) Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b) Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.